• پورتال کانون کارآفرینان گيلان
  • فارسی
  • انگلیسی
برنامه استراتژیک کانون کارآفرینی گیلان

برنامه استراتژیک کانون کارآفرینی گیلان

برنامه استراتژیک کانون کارآفرینی گیلان در سه سال آتی