• پورتال کانون کارآفرینان گيلان
  • فارسی
  • انگلیسی
  • هیئت مدیره کانون کارآفرینی گیلان 1402

    هیئت مدیره کانون کارآفرینی گیلان 1402

اخبار

کانون کارآفرینی استان گیلان راه اندازی شد

گزارش جلسات هیئت مدیره

مهمترین فعالیت های کانون استان