• پورتال کانون کارآفرینان گيلان
  • فارسی
  • انگلیسی
صورتجلسه هیئت مدیره اردیبهشت 1402

صورتجلسه هیئت مدیره اردیبهشت 1402

صورتجلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینی اردیبهشت ماه 1402

صورتجلسه هیئت مدیره فروردین 1402

صورتجلسه هیئت مدیره فروردین 1402

صورتجلسه هیئت مدیره کانون کارآفرینی فروردین ماه 1402